#ПолитЗона { Портал политических наук }

Для ученых и специалистов в области социальных и гуманитарных наук, политиков, государственных служащих, а также все тех, кто интересуется теорией и практикой политических процессов.


Портал политических наук » Конференции » Конференція в Київі \\ Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія

Конференція в Київі \\ Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія

     
   

Міністерство освіти і науки України

   

Національний технічний університет України „КПІ“

   

Факультет соціології і права

   

Кафедра політології, соціології та соціальної роботи

   

Наукове товариство студентів і  аспірантів ФСП

   

 

   

Інститут соціології НАН України

   

Відділ історії, теорії й  методології соціології

   

 

   

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна“

   

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

   

 

 

Міжнароднанауково-практична конференція з соціології

«Держава і глобальні соціальні зміни:

історія, теорія, ідеологія»

 

28 29 жовтня 2010 року

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Маємо честьзапросити вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції  з соціології «Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія»,яка відбудеться 28-29 жовтня 2010 рокув НТУУ «КПІ» на базі факультету соціології і права. Доучасті в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти,соціальні працівники, журналісти.

Заматеріалами конференції буде видано збірку тез. Учасники конференції можуть опублікуватистатті у збірнику наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія.Право», який є фаховим з соціології і буде виданий після проведенняконференції.

 

Напрямки роботиконференції:

І секція. Теоретизуванняпро державу: соціологічне, соціально-філософське, політологічне,політекономічне.

1.     Практика неолібералізму та альтернативні ідеології пророль держави у розвитку суспільства.

2.     Парадигма держави, що сприяє розвитку: минуле, сучасне,майбутнє.

3.     Трансформації української держави: між неопатримоніалізмомта раціональною бюрократією.

4.     «Кольорові» революції на пострадянських теренах таеволюція держави.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв:

 

ІІ секція. Світовийдосвід взаємодії держави і суспільства.

1. Моделі взаємодії держави та суспільства вкраїнах Євросоюзу.

2. Пострадянські країни та Євросоюз

3. Досвід піднесення Східної Азії.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 02socio@gmail.com

 

ІІІ секція. Державнаполітика та механізми регулювання проблем суспільного розвитку в умовахглобалізації.

1. Держава та ринок у розвитку суспільства.

2. Держава і політика в сфері освіти.

3. Держава і недержавні організації: концептуалізаціята практика використання взаємодії.

4. Держава та гендерна політика в контекстіглобальних соціальних трансформацій.

5.     Держава і корупція: глобальні та регіональні виміри.

6.     Держава та міграційні процеси.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 03socio@gmail.com

IV секція. Соціокультурнітрансформації сучасності та роль держави.

1.     Національна держава за умов глобалізації.

2.     Держава та зміни в соціальній структурі: локальні,регіональні, національні, глобальні. Соціальна ексклюзія / інклюзія.

3.     Глобалізація та культурні трансформації.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв:

 

Робочі мови конференції – українська, російська,англійська, німецька.

 

Для участі вконференції потрібно до 20 вересня 2010 року надіслати:

 

1. Тези, обсягом 2сторінки, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч – 2 см. Шрифт Arial, кегль 12,інтервал – 1,5. Назва доповіді друкується великими літерами по центру.

Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлівMS Word: doc або rtf, який надсилається на електроннуадресу Вашої секції.

Назва файлу тез та заяви повинні носити прізвищеучасника, наприклад:  Іванов_тези.doc,Іванов_зава.doc

Розташування насторінці.У правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора імісто, яке він представляє (для гостей з інших країн – назва країни) –виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта автора. У наступномурядку – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному друкується текст тез.

           
   

Сидоренко   Т.В. (м.Київ)

   

або

   

Иванов К.Л.   (г.Москва, Российская Федерация)

   

2010socio@gmail.com

   

ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОСВІТИ

   

Текст тез.

   

 

Приклад

 

 

 

 

 

 

2. Заявку научасть, в якій має бути вказано:

1.    Прізвище, ім’я та по-батькові учасника.

2.    Секція, в якій планується виступ.

3.    Назва організації (ВУЗу) та її адреса.

4.    Посада, науковий ступінь (якщо є).

5.    Домашня адреса (з поштовим індексом).

6.    Контактний телефон.

7.    Контактний e-mail.

8.    Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизнийчас прибуття – ранок, день, вечір).

9.    Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічнізасоби.

3. Рекомендаційний лист від науковогокерівника (для студентів).

 

Тези, які невідповідатимуть вказаним вимогам, прийматися до розгляду не будуть.

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез увідповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За змісттез несе відповідальність автор.

     

Оргвнесок. Розміроргвнеску для участі в конференції складає:

-    для учасників зУкраїни – 100 грн.;

-    для учасників зкраїн СНД – 125 грн. (еквівалент ?13 Euro);

-    для учасників зкраїн далекого зарубіжжя – 150 грн. (еквівалент ?15 Euro).

 

ОРГВНЕСОК СПЛАЧУЄТЬСЯТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ!

 Оргвнесок включає в себе вартість програмнихматеріалів, видання збірки тез конференції, участь в усіх заходах, які будутьпроходити в рамках конференції. Конвертація з іноземних валют в гривнюздійснюється за курсом Національного Банку України (НБУ) на момент сплатиоргвнеску.  

Після сплати оргвнескурекомендуємо надіслати на електронну пошту вашої секції фотокопію квитанції.

Проїзд,проживання та харчування здійснюється учасниками конференції за власнийрахунок.

Учасники, які не змоглиприїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збіркутез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні –  15 грн.; в країни СНД – 70 грн.(вартість поштових послуг, витратних матеріалів).

Інформація(розрахунковий рахунок та інші реквізити) щодо перерахування оргвнеску дляучасті в конференції, буде надіслана по e-mail з запрошенням після перевіркинадісланих на конференцію матеріалів. Проханнядо учасників: після отримання запрошення перерахувати оргвнесокпротягом трьох банківських днів. Учасники конференціїз інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації на конференціїабо поштовим переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні).

 

Увага! Оргкомітетзабезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у випадку, коли потреба в поселеннібула зазначена в заяві.(Наприклад, приїзд 28 жовтня – ранок, виїзд 29 жовтня- вечір). Орієнтовна вартість проживання -100 грн. за одну добу.

 

НАУКОВІСТАТТІ

Учасники конференції можуть надіслатинаукові статті, які після наукової експертизи можуть бути опубліковані уфаховій збірці наукових праць з соціології «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія.Соціологія. Право», після проведення конференції.

Вимоги до оформлення статей дивіться у Додатку.

До статті необхідноподати заяву,  в якій обов’язково вказати:

1.     Прізвище, ім’я та по-батькові.

2.     Назва організації (ВУЗу) та її адреса.

3.     Посада, науковий ступінь (якщо є).

4.     Домашня адреса (з поштовим індексом).

5.     Контактний телефон.

6.     Контактний e-mail.

Вартість публікації у збірнику наукових праць складає приблизно70 грн. (вартість публікаціїуточнюється ближче до конференції). Публікація статей здійснюється тільки після передплати.Пересилання збірки статей поштою сплачується окремо.

Тексти статей надсилати на адресу: sociopolit@i.ua

З питань щодо публікаціїнаукових статей звертайтесь за телефоном: 066 76573 00 (Ольга Чижик)

Адреса редакції наукових статей: 03056,Київ, проспект Перемоги 37,корпус 7, к .506.                      Тел. (044) 454 94 03 

ОплаТа за публІкацію наукових статей тільки після отримання підтвердЖення,що ваша стаття включена до «вісника»!

 

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати:03056 м.Київ, пр.Перемоги37, корп. 7, к. 506

Контактні телефони оргкомітету:Балабух Ірина (096)227 07 76, Клименко Мальвіна (067) 29197 69, МігалушАнастасія  (097) 434 24 13 ,Вайнілович Наталія (050) 923 25 96

E-mailдля організаційних питань: 2010socio@gmail.com 

З питань проживання звертайтесь за тел.:  Северинчик Олексій 8 (067) 297-96-79(Київстар) 

 

www.socio.kpi.ua 

З ПОВАГОЮ,ОРГКОМІТЕТ
Додаток

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Редакція розглядатиме лишематеріали, зміст яких оформлений відповідно до ПостановиВАК України  № 7-06/1  від 15 січня 2003 р.

Обсяг статей (разом із малюнками йтаблицями) не повинен перевищувати 0,5 др. арк. (12 стор.).

Текст статей необхідно подавати надискетах, сформованих у Word 6.0 або Word 7.0 (основний текст: шрифт TimesNew Roman, розмір 14,інтервал1,5). Текст статті подається роздрукованим у двохпримірниках. Другий примірник підписується автором(авторами) статті.

Форматаркушів А4 (210x297 мм).

Відступи:зліва -3,0 см,справа 3,0 см,зверху -3,0 см,   знизу -3,0 см.

Упершому рядку зліва вказується УДК;

•        наступний  рядок назва статті великими літерами  (розмір шрифту  14, жирний) по центру;

•        наступний рядок ініціали і прізвищеавтора і співавторів (розмір шрифту 12, жирний) по центру;

•        наступний рядок вченийступінь,  вчене звання,  посада автора (розмір шрифту12, курсив) по центру;

•        наступний рядок назва навчальногозакладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру;

•        через рядок основний текст статті.Розмір абзацу 1,25 см.

В кінці статті через рядок подається списоклітератури, в якому необхідно вказати: авторів видання,назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань- вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал.

Наокремому аркуші (файлі) подаються:

•        анотації,   підготовлені   українською,   російською та   англійською   мовами
обсягом до 400 знаків;

•        перелік ключових слів (до 5).

Таблиці та малюнки подаютьсяна окремих аркушах (файлах). Заголовки таблиць розміщують поцентру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворучтаблиці. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під малюнками розміщують по центру (розмір шрифту 14). Місце таблиць та малюнків вказують на полях надрукованого тексту.

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.

 Скачать файл:

  • SOCIO_Ukr_2010.doc (79,5 Kbyte)

? КОММЕНТАРИИ ?

Библиотека

Библиотека полнится не Святым Духом, а силами наших посетителей. Если вы дорожите возможностью бесплатно скачать редкую литературу, то не ленитесь: присылайте литературу и описание к ней на наш e-mail. Делитесь знаниями!

Конференции

Престиж конференции зависит от состава и количества участников. Размещение информации в сети Интернет позволяет привлечь большее количество экспертов, повысить релевантность конференции и организации на базе которой проходит данная конференция. Мы предоставляем Вам возможность разместить на нашем портале информационный лист конференции, отчет о состоявшихся конференциях и сборник.
Правила оформления информационных листов конференций и других мероприятий »