#ПолитЗона { Портал политических наук }

Для ученых и специалистов в области социальных и гуманитарных наук, политиков, государственных служащих, а также все тех, кто интересуется теорией и практикой политических процессов.
Портал политических наук » Библиотека » Лібералізм і права меншин

Лібералізм і права меншин

Автор: Вілл Кимлічка
Тип работы: книга
Краткое описание:  
 
Ця книжка складається із фрагментів двох попередньо опублікованих праць Вілла Кимлічки з новою передмовою та вступом, написаними автором спеціально до цього видання.    
 

 
 
Фрагменти взято з двох робіт професора Кимлічки: Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press, 1995); та Will Kymlicka, «Ethnic Relations and Western Political Theory», in Magda Opalski, ed.. Managing Diversity in Plural Societies: Minorities, Migration and Nation-Building in Post-Communist Europe (Ottawa: Forum Eas"tern Europe, 1998).    
 

 
 


Скачать книгу:

  • kymlichka_liberalizm_i_prava_menshyn.doc (1,11 Мбайт)
  • kymlichka_liberalizm_i_prava_menshyn.djvu (1,93 Мбайт)

Просмотров: 264 раз.

Спрятать дополнительную информацию 

Страница №: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Видання здійснене за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в Україні
 
 
ЦЕ ВИДАННЯ ЗДІЙСНЕНО ЗА ФІНАНСОВО! ТА ЕКСПЕРТНО! ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «НАРОДЖЕННЯ» В РАМКАХ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО! СПРАВИ ІНСТИТУТУ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА БУДАПЕШТ
 
I8ВN 966-7973-08-5    © Руслан Ткачук, український переклад, 2001
I8ВN 966-7973-05-0    © Центр Оснітніх Ініціатив. 2001
Усі прана застережені.
 
Передмова
Ця книжка належить до серії монографій та збірок статей, прганаче -них дати українським студентам, викладачам та науковцям змістов"ний огляд сучасного стану світової наукової літератури з основних питань вивчення демократії. Серія є складовою частиною проекту, покликаного допомог™ українським ученим і освітянам у розробці базового навчального курсу з питань демократії для своїх коледжів та університетів. Проект здійснюється за підтримки Канадської агенції.ч міжнародного розвитку, Міністерства освіти і науки України та університету Квінз у Кінгстоні, Онтаріо, Канада.
Кожна тема у цій серії представлена широким колом наукової літе"ратури. Мста серії полягає у тому, щоб надати читачам огляд питань, що піднімаються у цій літературі, та познайомити їх із джерелами, які можуть бути використані для подальшого поглибленого дослідження.
У цій книзі професор Виш Кимлічка звертається до вирішального питання, яке постає перед більшістю сучасних демократій: як система, що базується па ліберально-демократичних цінностях, може в найкра"щий спосіб включити у себе почуття ідентичності особистості, які під-креслюють палежі гість до певної етнокультурної групи? Аж до останніх трьох десятиріч XX століття це питання привертало до себе на диво малу утну з боку лідерів та вчених у розкинутих ліберальних демокра -гілх. Професор Кимлічка аналізує, чому ліберальні теорії громадянства та прав людини ігнорували це питання, доводить, чому цим теоріям необхідно звернутися до його аналізу, і дає на нього власігу відповідь.
Джордж Перлін. головний редактор і директор Проекту демократичної освіти Університет Квінз. Кінгстон. Онтаріо, Канада
 
Від видавця
Ця книжка складається із фрагментів двох попередньо опублікова"них праць Вілла Кимлічки з новою передмовою та вступом, написа"ними автором спеціально до цього видання.
Фрагменти взято з двох робіт професора Кимлічки:
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press, 1995);
та
Will Kymlicka, «Ethnic Relations and Western Political Theory», in Mag-da Opalski, ed.. Managing Diversity in Plural Societies: Minorities, Migrati"on and Nation-Building in Post-Communist Europe (Ottawa: Forum Eas"tern Europe, 1998).
Ці фрагмеш-и друкуються з дозволу видавництв виключно для роз"повсюдження українською мовою для українських освітян, дослідни"ків та студентів. Жоді іа частиі іа цієї роботи не може буги і іередрукова -па у будь-якій формі без письмового дозволу відповідних видавництв. При будь-якому цитуванні цієї роботи необхідно посилатися на пер"винні джерела, із яких вона була укладена.
 
Подяки
Ідея україно-кападського Проекту демократичної освіти виникла під час розмови, яку я мав 1995 року :І професором Василем Кременем, тодішнім Головою комісії з питань іумаиітарної полії ики при адміні -страції Президента України. Символічно, що ця серія виходить дру"ком у час. коли професор Крсмень виконує нові обовязки на посаді міністра освіти і науки України. Без його підтримки проект та серія ніколи б не були реалізовані.
Хочу також по;іякувати доктору Віктору Андрущенку, який мав провідну роль в ініціюванні проекту, обіймаючи посаду заступника міністра освіти, та продовжує всіляко підтримувати його зараз як пре"зидент Інсттпуту вищої освіти України.
З канадського боку фінансування просту було забезпечене Ка"надською агенцією з міжнародного розвитку, яку очолює шановна міністр Марія Мінна (Maria Minna).
Додаткове фінансування для видання цієї книжки було надане Міжнародним фондом «Відродження» в Україні, очолюваним профе"сором Євгеном Ііистриї іьким.
Як керівник програми технічної допомоги канадського уряду іЛкраїні, перший секретар посольства Канади в Києві Еміль Баран (hmil Baran) відіграв надзвичайно важливу роль у втіленні цього про"екту. Його колега в посольстві в Києві Наталя Заварзіна дуже допо"могла нам під час реалізації проекту. В Отаві ми користувалися любязпою допомогою трьох співробітників проекту Морі Мілоф (Машу Мі1оії),Ж;ціа-1)ернара Паренто (Jean-Bernard Parenteau) та Ні-коль Бушар (Nicole Bouchard).
Хочу також подякувати послам Крістоферу Вестделу (Christopher ^estdal) та Дереку Фрейзеру (Derek Fraser) за їхню підтримку- в роз"витку та продовженні проекту.
 
З    Подяки
Моїм колегою у підготовці цієї серії публікацій був доктор Ендрю Паркін (Andrew Parkin), котрий узяв па себе тягар рсдаїувания ан"гломовних тсксгів. Український переклад тексту був зроблений Рус-ланом Ткачуком, а наукове редаїування кандидатом соціологичнмх наук Іриною Лизоіуб.
Нарешті, я хочу подякувати Ірині Пасіспичепко та її колегам із харківського Центру Освітніх Ініціатив за їхню важливу дономоіу у створенні та виданні цієї серії.
Джордж Перлін, Кінгсктон, серпень 2001 р.
 
Зміст
Передмова: Стан дисципліни       11
Вступ:    Основні проблеми       15
Розділ 1:       Міф про етнокультурну нейтральність     23
Розділ 2:       Побудова нації та права меншин     31
Розділ 3:       Індивідуальні та колективні права     52
Внутрішні обмеження і зовнішній захист     53
Невизначеність «колективних прав»     57
5озділ 4:       Переосмислення ліберальної традиції    62
Історія ліберальних поглядів на національні
меншини       63
Поразка договорів щодо меншин     70
Расова десегрегація у Сполучених Штатах    71
Поліетнічність і американське етнічне відродження… 73
 
Зміап
Розділ 5:       Свобода та культура      80
Визначаючи культури     81
Лібералізм та індивідуальна свобода     86
Соціетальні культури як контекст вибору    88
Цінність належності до культури     90
Невирішені питання      97
Відокремлення культур       102
Висновок       105
Розділ 6:       Справедливість і права меншин     107
Аріумент рівності       108
Аналогія з державами       117
Роль історичних угод       119
Розділ 7:       Можливість застосування ліберального підходу
до Східної та Центральної Європи     126
Висновок             144
Примітки             150
Література           160
 
Передмова
Стан дисципліни
Нові держави Центральної та Східної Європи, що стяли па шлях демо"кратичного розвитку, часом звертають погляди до старших західних демократій, щоб зрозуміти, як вони вирішують різноманітні політич"ні проблеми. Рідко коли звичайне перенесення інститутів і політик з однієї країни до іншої виявляється можливим або доречним, особ"ливо коли ці країни настільки відрізняються своєю історією та еко"номічною ситуацією, як це спостерігається у випадку країн Західної та Східної Європи. Однак демократичні реформатори прагнуть бодай зрозуміти основні принципи та ідеали, які є підвалинами західних лі -беральних демократій, що забезпечили цим країнам такий рівень стабільності й додержання законіюсті. Іншими словами, реформато"ри намагаються осягнути політичну теорію західних демократій, хоча впровадження її основоположних принципів у країнах Цен"тральної та Східної Європи може бути істотно іншим.
В окремих сферах, особливо тих, що стосуються основних гро"мадянських і політичних прав людини, ці основоположні принципи порівняно легко ідентифікувати. Усі західні демократії характеризу"ються верховенством права, свободою преси та віросповідання, ha"beas cotyus вільними виборами, загальним виборчим правом дорос"лого населення тощо. Західні політологи та правознавці присвятили немало досліджень поясненню важливості усіх перелічених цішю-
Виконанняч судового наказу про достанлсння до суду особи, що перебуває під пар -тою. для зясування правомірності знаходження її у такому сі яці. llpuv. Жрекіа-Оача.
 
12    Передмова
стей. Насправді, ми можемо сказати, що захист названих прав і сво"бод є частиною власне визначення ліберальної демократії. Отже, мірою проголошеної країнами Центральної та Східної Європи «демокра"тичності» є те, наскільки вони схвалюють і додержуються зазначе"них принципів.
Проте, коли ми звертаємося до питань міжетнічних взаємин, то ідентифікувати принципи, що є керівними для західних демократій, значно складніше. Різні західні демократії характеризуються дуже різними підходами до етнокультурної політики, і не зрозуміло, що ці підходи мають спільното, якщо взагалі мають. Тому постає питання, що ж можна вважати визначальними рисами ліберально-демокра-тичпого підходу до управління етнокультурними відмінностями?
Проблема полягає не лише утому, що різні західні демократії по-різному- відповідають на цс питання, а й утому, що, як це не дивно, за"хідні політичні теорії нехтували усією сферою етнокультурних від"носин. Упродовж більшої частини нашого століття політологи розглядали етнічність як маргінальне явище, що поступово зникне з модернізацією суспільства, і тому вона не була важливою темою до -сліджсі іь для політичних теоретиків, що спрямовували погляди у май -бутнє. Тому до середини 80-х років у цій галузі працювало дуже мало політичних філософів чи політичних теоретиків.1
Однак нині, після десятиліть відносного нехтування, питання про права етнокультурних груп вийшло на передній план західної політичної теорії. Поновлення зацікавленості західних політологів етнічними питаннями пояснюється різними причинами. Як це не па"радоксально, найважливішою з них є, напевне, хвиля етнічних кон-фліктіву країнах Центральної та Східної Європи, що піднялася під час і після краху комунізму. Більшість західних теоретиків вважала, що ліберальна демократія постане з попелу комунізму без проблем, і ба -тато хто з них зараз прагне зрозуміти, чому етнічне питання й наці"оналізм стали на заваді цьому процесу.
Проте в самих західних демократіях також було немало чинників, які вказували на етнічні проблеми: вистій місцевих жителів бага"тьох західних країн (у першу черіу, Франції. Великобританії, Німеч"чини та Сполучених Штатів) проти іммігрантів і біженців; відрод"ження етнічної свідомості та політична активність корінного населення (унаслідок чого в ООН було підготовлений проект декла-
 
Стан днсцшічиш
рації прав корінного населення), а також постійна і навіть нароста"юча загроза відокремлень Квебеку, Шотландії. Фландрії та Каталонії, що спостерігається у деяких найбільш процвітаючих західних демо"кратичних країнах.
Усі ці чинники, які вийшли па поверхню на початку 90-х років, зробили очевидним, що західні ліберальні демократії насправді не ви"рішили або не подолали напружень, що їх можуть спричинити етно"культурні відмінності. Отже не дивно, що політологи з дедалі біль"шим інтересом звертаються до цих питань. Так, наприклад, в останні роки вперше за кілька десятиріч (а, можливо, взагалі в історії) були опубліковані філософські праці англійською мовою, у яких розгля"даються нормативні питання, повязані з відокремленнями, націона"лізмом, імміграцією, мультикультуралізмом і правами корінного на"селення.2


Страница №: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


? КОММЕНТАРИИ ?

Оставить отзыв ?
    Библиотека

Библиотека полнится не Святым Духом, а силами наших посетителей. Если вы дорожите возможностью бесплатно скачать редкую литературу, то не ленитесь: присылайте литературу и описание к ней на наш e-mail. Делитесь знаниями!

Конференции

Престиж конференции зависит от состава и количества участников. Размещение информации в сети Интернет позволяет привлечь большее количество экспертов, повысить релевантность конференции и организации на базе которой проходит данная конференция. Мы предоставляем Вам возможность разместить на нашем портале информационный лист конференции, отчет о состоявшихся конференциях и сборник.
Правила оформления информационных листов конференций и других мероприятий »