Історія політичної думки України

ПРОГРАМАСПЕЦКУРСУ

“ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ”

(36 годин)

Укладач проф. Чигрінов В.І.

Тематичний план

Теми

години

Лекції

Семінари

Розділ І. Витоки політичних ідей в Україні

 

 

Тема 1. Розвиток політичних поглядів у період Київської Русі і Галицько-Волинського князівства.

2

2

Тема 2. Генезис політичної думки в Україні в XVI-XVII сторіччях.

2

2

Тема 3. Розвиток ідей державності в козацько-гетманський період.

2

2

Тема 4. Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство і державу.

2

2

Розділ ІІ. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХІХ ст.

 

 

Тема 5. Політична думка в Україні в першій половині ХІХ ст.

2

2

Тема 6. Розвиток політичної думки в Україні в другій половині ХІХ ст.

2

2

Розділ ІІІ. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХХ ст.

 

 

Тема 7. Українська політична думка у контексті державотворчого досвіду українства в ХХ ст.

4

4

Тема 8. Розвиток української зарубіжної політичної думки. Сутність народницького, консервативного і національно-державного напрямків.

2

2

 

 

ВСТУП

У спецкурсі розглядаються питання історії політичної думки в Україні. Згідноіз сучасними методами і методологією висвітлюються різноманітні аспекти цієїпроблеми, розкриваються основні віхи становлення і розвитку ідей національноїдержавності, демократії та місця людини в політиці. Обґрунтовуються значеннявивчення історії політичної думки в Україні в державотворенні сьогодні.

 

Тема 1. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХПОГЛЯДІВ У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

Зародження і розвиток політичних ідей в Київській Русі. Походження держави,шляхів виникнення правлячої династії. Єдність та суверенність політичної влади,організація найбільш доцільних форм правління, законність і реалізація вищихвладних повноважень, відносини між державою і церквою, формування політичноїтермінології.

Перші історико-політичні пам’ятки писемності „Слово про закон і благодать”Київського митрополита Іларіона, літопис Нестора „Повість врем’яних літ”: ідеїоб’єднання, самостійності і незалежності.

Суспільно-політичні ідеї в „Русской Правде”. Суспільно-політичні поглядиЯрослава Мудрого. Розвиток політично-державної думки в „Слові о полку Ігореві”.Політична програма Володимира Мономаха. „Навчання Володимира Мономаха”.Моральний ідеал, етичні основи князівської влади і їх утілення.

Політична доктрина в Гальцько-Волинській державі: вплив Візантії і Риму.Суспільно-політичні погляди князів Романа Мстиславовича і Данила Галицького.

Вплив християнської церкви на політичну думку періоду Київської Русі.

 

Питання до семінарського заняття:

 1. Розвиток політичних поглядів у період Київської Русі.
 2. Ідеї об’єднання, самостійності і незалежності в перших історико-політичних письмових пам’ятках.
 3. Політична доктрина в Галицько-Волинській державі.

Література:

 1. Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. К., 1988.
 2. Брайчевский М.Ю. Покоріння Русі. К., 1963.
 3. Брайчевский М.Ю. Походження Русі. К., 1968.
 4. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание “Изборника” 1073 и 1076 годов. К., 1990.
 5. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVIII вв. М., 1990.
 6. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. XI- начале ХVII вв. К., 1988.
 7. Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. Л., 1987.
 8. Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. М., 1985.
 9. Історія України. Курс лекцій / За ред. С.О. Васильченко, Ю.Г. Федік. – К., 1991. Т. 1.
 10. Історія філософії на Україні: У 3-х т. К., 1987. Т.1.
 11. Исаевич Я.Д. Культура Галицко-Волынской Руси // Вопросы истории. 1973. №1.
 12. Котляр М.Ф. Данило Галицький. К., 1979.
 13. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. К., 2003, т.1, т.2*.
 14. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. К., 1994.
 15. Літопис Руський. К., 1987.
 16. Мыслители Киевской Руси. К., 1987.
 17. Повість врем’яних літ. К., 1990.
 18. “Слово о полку Игоревом” и мировоззрение его эпохи. К., 1990.
 19. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (ІХ ст. – 1917). К., 1990.
 20. Сухов А.Д. Социальной детерминации и ориентации общественного сознания в Киевской Руси // Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. К., 1988.
 21. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. К., 1987.
 22. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.
 23. Чигринов В., Поліщук І. Історія політичної думки в Україні. Харків, 2000*
 24. Политология: учебное пособие/ под ред. М.Сазонова. Харьков: фолио, 2001. глава V

 

Тема 2. ГЕНЕЗИС ПОЛІТИЧНОЇДУМКИ В XVI-XVII СТОРІЧЧЯХ

Розвиток політичної думки в Україні в умовах визвольного руху українськогонароду, самозбереження при наростаючій іноземній експансії, посилення наступупольських магнатів на його права. Наслідки для України Люблінської унії 1569р., її суспільно-політичне значення для України. Берестейська унія 1569 р.

Ідейна боротьба католиків і православних в історії української політичноїдумки в XVI-XVII ст. Загострення літературної полеміки богословськогохарактеру. Соціально-політичні погляди Христофора Філарета в його трактаті„Апокрисис”. Позиція Петра Скарги. Теологічні погляди і суспільно-політичнийідеал Івана Вишенського: соціальна рівність всіх людей, демократизм, гуманізм,любов до рідної землі, до простої людини. Соборність управління як виявдемократизму раннього християнства.

Політичні погляди С.Оріховського. Розвиток політичної думки вКиєво-Могилянській Академії. Ідеї української державності в фундаторів цьогонавчального закладу: І.Борецького, М.Смотрицького, З.Копистенського.

 

Питання до семінарського заняття:

 1. Суспільно-політичне значення Люблінської унії 1569 р. для України.
 2. Берестейська унія 1569 р. Загострення літературної полеміки богословського характеру.
 3. Розвиток політичної думки в Києво-Могилянській академії.

Література:

 1. Вишенський І. Твори. К., 1986.
 2. Гнатенко П.І. Національний характер: міфи і реальність. К., 1984.
 3. Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине. К., 1987.
 4. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. К., 1966.
 5. Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик XVII ст. у літературному процесі кінця XVI – початку XVII ст. на Україні. К., 1987. Т.1.
 6. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших діячів. Львів., 1918.
 7. Мельник Л.Г. Герої народних повстань. К., 1990.
 8. Марочкин В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. К., 1989.
 9. Отечественные мыслители позднего средневековья. К., 1990.
 10. Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. Львів., 1990.
 11. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (ІХ ст. – 1917 р.). К., 1990.
 12. Смолій В.А., Гуржій О.Й. Як і коли почала формуватися українська нація. К., 1991.
 13. Паславський І.В. З історії розвитку філософської ідеї на Україні в кінці XVI – першій половині XVII ст. К., 1984.
 14. Полонська-Василенко Н. Історія України. К., 1992, стор. 373-413.
 15. Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. К., 1988.
 16. Яременко П.К. Український письменник-полеміст. Х. Філалет і його Апокрисис. Львів, 1964.

 

Тема 3. РОЗВИТОК ІДЕЙДЕРЖАВНОСТІ В КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРІОД

Роль Запорізької Січі в розвитку політичної свідомості українського народу іпідйому національно-визвольного руху. Політико-державна діяльністьП.Конашевича-Сагайдачного. Політичні погляди і соціально-політичні реформиБ.Хмельницького. політична і правова сутність Переяславських домовленостей.Політичне значення „Березневих статтей” Б.Хмельницького.

Політико-державна діяльність послідовників Б.Хмельницького. Державнадіяльність і політичні погляди Ю.Хмельницького (1657, 1659-1668, 1677-1681рр.), Івана Виговського, Павла Тетеря-Моржковського, Івана Брюховецького, ПетраДорошенка.

Державна діяльність і політичні погляди Дем’яна Многогрішного, ІванаСамойловича.

Політичні погляди Івана Мазепи. Перший і другий етапи його політичноїдіяльності. Проект демократичної конституції України Пилипа Орлика.

Політичні погляди Івана Скоропадського, Петра Полубоко та КирилаРозумовського.

 

Питання для семінарського заняття:

 1. Політичні погляди і соціально-політичні реформи Богдана Хмельницького.
 2. Політично-державна діяльність послідовників Б.Хмельницького.
 3. Основні ідеї державно-політичного устрою в Конституції Пилипа Орлика.

Література

 1. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.
 2. Кулишь П.А. Отпадение Малороссии от Польши (1340-1654): В 3 т. М., 1990.
 3. Кухта Б.Л. Історія української думки (курс лекцій). Львів, 1991. ч.1.
 4. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659: Замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст. Відень. 1920.
 5. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах (1687-1709). Мюнхен, 1988. Нью-Йорк-Париж, Торонто, 1960.
 6. Ничик В.М. Феофан Прокопович. М., 1977.
 7. Ничик В.М. Из истории отечественной философии / конец XVII – начало XVIII вв. / К., 1978.
 8. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратійя М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.(. К., 1990.
 9. Памятники эпической мысли на Украине XVII – перв. пол. XVIII вв. К., 1987.
 10. Полонсько-Василенко. Історія України. К., 1992, стор. 10-106.
 11. Резніченко В. Пилип Орлик (гетьман-емігрант). К., 1918.
 12. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. історія української Конституції. – К., 1993.
 13. Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загально-історичному контексті. // Український історичний журнал. 1991, №51.
 14. Яворницький Д.І. історія запорозьких козаків. К., 1990. т. 1-2.

 

Тема 4. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯПРОСВІТИТЕЛІВ УКРАЇНИ ПРО ОСОБУ, СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВУ

Українське національне відродження: основні риси і направленість. Зародженнятеорії освіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича. Ідея „філософа на троні”.

Просвітитель-демократ Г.С.Сковорода, його суспільно-політичні погляди,принцип „сродності”. Творці філософії просвітництва в Україні Я.Козельський,С.Десницький, В.Каразін, П.Лодій. Концепція „природного права”, договірнатеорія держави та суспільства. Ідеали свободи, рівності та власності.Антикріпосницька ідея.

 

Питання для семінарського заняття:

 1. Українське національне відродження: основні риси і направленість.
 2. Соціально-політичні погляди Г.С.Сковороди.
 3. Козельський Я., Десницький С., Каразін В., Лодій Б. про „природне право”, свободу, рівність та власність.

Література

 1. Дмитренко в.С. Соціально-політичні погляди Я.П.Козельського. – К., 1957.
 2. Коган Ю.Я. Просветитель XVIII в. Я.П.Козельский. – М., 1958.
 3. Кримський С. Феномен мудрості у творчості Г. Сковороди. // Вісник НАН України. 2002. - №12.
 4. Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди. // Березіль-1992. - №11-12.
 5. Покровский С.А. политические и правовые взгляды С.Е.Десницкого. – М., 1955.
 6. Політологія. Харків, 2001. – Гл. V.
 7. Софронов Л.А. Концепция человека в сочинениях Г.с.Сковороды.// Славяноведение. – 1998. - №2.
 8. Стадниченко В. Наш перший розум: (До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди) // Вітчизна. – 2002. - №11-12.
 9. Стратий М.М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVIII в. К., 1981.
 10. Фізер І. Філософське поняття самопізнання у Сковороди: Сократа: компаративне дослідження // Наукові записки. Нпціональний університет „Києво-Могилянська академія” – 1996. – Т.1 Філософія та релігієзнавство.
 11. Хрідочкін А.В. Життя і діяльність В.Н. Каразіна // Гуманітарний журнал. – 2000. - №3-4.

 

Тема 5. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ВУКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Умови подальшого формування української нації і української національноїкультури. Відродження української політичної думки.

Політична ідеологія дворянських революціонерів. Програма конституційнихперетворень в Росії в „Русской Правде” П.Пестеля. Принцип рівності громадянперед законом. Структура органів влади і управління, їх компетенція. Права ісвободи людини. Вирішення національного питання. Федеративно-демократичні ідеї„Общества объединенных славян”.

Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847 рр.). Соціально-політичні умовистворення Кирило-Мефодіївського товариства. Основні ідеї, організаційні іпрограмні положення у „Статуті слов’янського товариства св. Кирила іМефодія”, „Книзі буття українського народу М. Костомарова і в установчійзаписті складеній В. Білозерським. Ідея федерації слов’янських народів наоснові повної свободи і автономії держав, які входять в цю федерацію. Політичніпогляди Т.Г.Шевченко. Ліберал-демократ чи революціонер?

Республікансько-демократичні ідеї в програмі Харківсько-Київськоготовариства. Парламентаризм. Виборча система.

Початок національного відродження в Західній Україні. Діяльність ісуспільно-політичні погляди М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького.

 

Питання для семінарського заняття:

 1. Політична ідеологія дворянських революціонерів. „Русская правда” П.Пестеля.
 2. Кирило-Мефодіївське товариство і його ідеї державного політичного устрою суспільства.

Література

 1. Грушевский М. Движение политической и общественной мысли в XIX столетии. СПб, 1907.
 2. Дорошенко Д.М. Х.Костомаров. Його програма і літературно-наукова діяльність. К., 1920.
 3. Дорошенко Д.М. Нариси історії України. Львів, 1991.
 4. Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов ХІХ века. М., 1955.
 5. Кирчів Р.ф. Етнографічно-фольклористична діяльність „Руської трійці”. К., 1990.
 6. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. К., 1990.
 7. Костомаров М.І. „Закон божий” / Книга буття українського народу/ К., 1991.
 8. Марахов Г.И. С верой в будущее. Революционный демократ Н.И.Гулак. К., 1989.
 9. Марахов Г.И. социально-политическая борьба на украине в 50 и 60-е гг. ХІХ в. К., 1981.
 10. Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. К., 1963.
 11. Пинчук Ю.Л. Исторические взгляды Н.И. Драгоманова. Критический очерк. К., 1984.
 12. Полонська-Василенко Н. Історія України. Мюнхен, 1976. Т.2.
 13. Русалка Дністрова. Документи і матеріали. К., 1989.
 14. Сергіенко Г.Я. Т.Г. Шевченко і Кирило-Мефодієвське товариство. К., 1983.
 15. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні /ІХ ст. – 1917/. К., 1990.
 16. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.
 17. Чижевский Д. Нариси з історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.
 18. Шевченко Тарас. Біографія / Відп. ред. П.Кирилюк. К., 1984.
 19. Хижняк З.B. Киево-Могилянская академия. К., 1988.

 

Тема 6.РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Вплив соціально-історичних умов та культурно-просвітницького руху. Післяаграрної реформи 1861 р. на розвиток політичної думки в Україні. Політичніпогляди революційного народництва на сутність держави, форм державногоправління, національне питання, права і свободи людини.

В.Антонович, його концепції народоправства, федералізму, автономізму,суверенності людської совісті, фізичної і духовної свободи та ідеї державності.

Політичні погляди М. Драгоманова: ідеї конституціоналізму, політичної волі,парламентаризму, федерації і децентралізації, місцевого самоврядування,національного самовизначення, права і свободи людини, співвідношення політики іморалі.

Політичні погляди О.Терлецького. Виникнення і сутність держави, погляди наполітичні права і свободи, ідея єдиного українського народу.

Погляди С.Подолинського на державу, її ролі і функції в суспільстві. ПроектС.Подолинського і О.Терлецького на майбутнє України як федеративну демократичнуреспубліку громад, а в подальшому як член всенародного вільного союзу,інтернаціональної федерації.

Політичні ідеї І.Франко. Політична система і місце в ній держави, їїпоходження, сутність і форми. Соціальна воля і державна влада. Ідеяфедеративної України і слов’янської федерації з участю України.

Леся Українка про роль народу в суспільстві, причини виникнення, суть іформи держави. Політична свобода і соціальна революція.

 

Питання до семінарського заняття:

 1. Політичні погляди революційного народництва (М.Кибальчич, Я.Стефанович, Д.Лизогуб, І.Андрющенко).
 2. Політичні погляди В.Антоновича і М.Драгоманова.
 3. Політичні погляди О.Терлецького і С.Подолинського.
 4. Політичні ідеї І.Франка і Лесі Українки.

Література

 1. Брагінець А. Філософські та суспільно-політичні погляди Івана Франка. Львів, 1956.
 2. Возняк М. Нариси про світогляд Івана Франка. Львів, 1955.
 3. Драгоманов М.П. Вибране. Мій задум скласти очерк історії Цивілізації України. К., 1991.
 4. Іванченко Р.П. Раби Киева мовчали... До 150-річчя від дня народження М.П.Драгоманова. К., 1991.
 5. Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов ХІХ века. М., 1955.
 6. Кравець М.М. Іван Франко – історик України. Львів, 1971.
 7. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. Львів, 1966.
 8. Скакун О.Ф. Иван Франко. М., 1987.
 9. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине /1861-1917 гг./. Х., 1987.
 10. Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. Х., 1993.
 11. Федченко П.М. Михаил Драгоманов. К., 1991.
 12. Франко І. Програма галицьких соціалістів. / Зібр. твори 450 т.к., 1886, т.45.
 13. Пашук А.І. Проблеми суспільного розвитку в ідеалогії революційного демократизму України. Львів, 1982.
 14. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.
 15. Штрихи до наукового портрету Михаила Драгоманова // Зб. наук. Праць АН України. К., 1991.

 

Тема 7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИРОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ В ХХ СТОЛІТТЯ

Суспільно-політичні наслідки першої буржуазно-демократичної революції1905-1907 рр. Українське національне питання в III і V Державній Думі. Першийпроект автономії України в ХХ ст.

Створення українських партій: радикально-демократичної, селянського союзу,соціал-демократичної і народної. Основні цілі їх політичних програм.

Політичні погляди М.Грушевського. „Українське питання” в трактовціМ.Грушевського. Ідеї національно-територіальної автономії. ФедералізмМ.Грушевського і принцип децентралізма.

Еволюція поглядів М.Грушевського після жовтня 1917 р. Державно-правовіпогляди і утілення їх у IV Універсалі Центральної Ради. Проект Конституції УНР– „статут про державний устрій, права і вільності УНР”. Політичні поглядиМ.Грушевського в період примусової еміграції і після повернення до РадянськоїУкраїни.

Політичні погляди В.Винниченко, демократизм. Соціал-демократична модельнаціональної держави в програмі В.Винниченко. Його відношення до жовтневоїреволюції 1917 р., до більшовизму, до Радянської України, до України в складіСРСР. Еволюція поглядів і політичні коливання.

Політична програма П.Скоропадського. Особливості його конституалізму.Ліберальна орієнтація конституційних проектів П.Скоропадського: закони протимчасовий конституційний устрій України. Про гетьманську владу від 29 квітня1918 р.

Політичні погляди С.Петлюри.

Основні етапи еволюції політичної думки в Україні в радянський період. Актпроголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Прийняття КонституціїУкраїни (28.06.1996 р.).

 

Питання для семінарського заняття:

 1. Суспільно-політичні наслідки першої буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. Українське національне питання в ІІІ і IV Державный думы.
 2. Створення українських партій. Основні цілі їх політичних програм.
 3. Політичні погляди М.Грушевського, В.Винниченко.
 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Прийняття Конституції України (28.06.1996 р.).

Література

 1. Вивід прав України. Львів, 1991.
 2. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Ч.1-3.
 3. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.
 4. Дзюба І. Україна і світ // Україна. Наука і культура. К., 1991.
 5. Донцов Д. За яку революцію. Львів, 1990.
 6. Донцов Д. Націоналізм. Лондон, 1966. Ч.1-3.
 7. Донцов Д. Підстави нашої політики. Ньб-Йорк, 1957.
 8. Дві концепції української політичної думки. Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов. Нью-йорк, 1990.
 9. Грушевський М. Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу / липень-серпень 1917 р./. К., 1917.
 10. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. СПб., 1907.
 11. Михайло Грушевський – голова Української Центральної Ради. К., 1917.
 12. Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації. К., 1917.
 13. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
 14. Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов ХІХ века. М., 1955.
 15. Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського. К., 1991.
 16. Копиленко О.Л. „Українська” ідея М. Грушевського: історія і сучасність. К., 1991.
 17. Корбут С. Симон Петлюра. Львів, 1941.
 18. Минуле України: відновлені сторінки. К., 1991.
 19. Потульницький В.А. Історія української політології. К., 1992.
 20. Проблеми історії національного руху на України: /до 1917 р./. Тези доповідей. 2 Всеукр. наук.-теор. конф. К.-Миколаїв, 1992.
 21. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине /1861-1917/. Х., 1987.
 22. Скакун О.Ш. Прогресивна політико-правова думка на Україні /ІХ ст.-1917 р./. К., 1990.
 23. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.
 24. Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. / Упоряд. Т.Гунчак, С.Сольчаник. Сучасність. 1983.
 25. Конституция Украины. К., 1996 г.

 

Тема 8. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇЗАРУБІЖНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Основні напрямки в розвитку української зарубіжної політичної думки:народницький, консервативний і національно-державницький.

Суть народницького напрямку в становленні національної держави. Політичніпогляди М. Грушевського (до свого повернення в Україну), Р. Лащенка іС. Шелухіня. Дослідження історії українського народу як окремоїкультурно-етнічної спільноти, ідеї можливих федерацій його з іншими народами,питання демократичних традицій в Україні, історико-правові основи українськогонароду для своєї власної держави.

Суть консервативного напрямку в становленні національної держави. Ідеїпредставників українського консерватизму в еміграції В. Липинського,С. Томашівського, В. Кучабського. Аналіз української державності зточки зору монархічних традицій в історії України.

Головні політичні ідеї національно-державницького напрямку.С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський пробезумовне визнання права кожної нації на автономію і державну незалежність.

 

Питання семінарського заняття:

  1. Суть народницького напряму в становленні національної держави.
  2. Суть консервативного напрямку в становленні національної держави.
  3. Суть національно-державного напрямку в становленні суверенної держави.

Література

 1. Грушевський М.С. Історія України – Русі. XIV-XVI віки – відносини політичні. Київ, Наукова думка., 1993, с.338-423.
 2. Потульницький В.А. Наукова діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)// Український історичний журнал. – 1992. - №2.
 3. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – Київ, Кембріж, 1991.
 4. Лащенко Р. Лекція по історії українського права. – К. Україна. – 1998 – 254 с.
 5. Лащенко Ростислав (1878-1929) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1994. – т.4 с. 1260.
 6. Липинський В. Народи поневолені і народи бездержавні // Сучасність. 1992. - №6.
 7. Липинський В. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVII столітті // Український історичний журнал. – 1992. - №2.
 8. Липинський В. Історико-політична спадщина та сучасна Україна. – Київ; Філадельфія. - 1994.
 9. Бурлачок В.Ф. Соціологія політики В.М. Липинського // Соціологічна думка України. – К. - 1996.
 10. Вільчинський Ю. В ім’я волі і незалежності української нації (В’ячеслав Липинський) // Слово і час. – 1992. - №12.
 11. Забаревський М. В’ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. – Відень. – 1925.
 12. Пеленський Я. В. Липинський – засновник державної школи в українській історіографії // Український історичний журнал. – 1992. - №2.
 13. Шморгун О. Українська ідея та українська ідеологія в державо-творчій концепції В’ячеслава Липинського // Політичні читання. – 1993. - №4.
 14. Томашівський С. Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину: Два місяці української політики 1648 р. Львів: 1914. – 152 с.
 15. Томашівський С. Під колесами історії: нариси і статті. – Берлін: Вид-во “Українське слово”, 1922. – 103 с.
 16. Буравченков А. Томашівський Степан (1875-1930) // Малий словник історії України. – К.: 1997. – с. 390.
 17. Шелухін Сергій Павлович (1864-1938) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920): Бібліографічний довідник. – К. 2000. – с.41-42.
 18. Шелухін Сергій Павлович // Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник (В. Верстюк, Т. Осташко.) – К.: 1998. – с.191-193/
 19. Гелей С.Д. Василь Кучабський і проблеми України на сторінках тижневика “Лита” (1931-1933 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідомлення п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 27-28 листопада 1998 р. – Львів, 1999. – с.551-565.
 20. Гелей С.Д. Українська народна республіка в оцінках ідеологів українського консерватизму – В.  Липинського та В. Кучабського // Вісник Львівської комерційної академії. – 1998. – т.2, ч. 2/3 – с.85-99.
 21. Станіслав Дністрянський – світоч української правової науки: // Матеріали наукової конференції юридичного інституту ТАНГ, присвяченої річниці дня народження академіка С. Дністрянського:/ Тернопільська акад. народного господарства. Тернопіль. – 1999. – 82 с.
 22. Академік Станіслав Дністрянський. 1870-1935. Бібліографія. К.: 1992.
 23. Усенко І.Б. Наукова спадщина академіка С. Дністрянського. В кн. Правова держава. вип. 4. – 1996.
 24. Стецюк П.Б. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Л.: 1999.
 25. Старосольський В.Я. (1878-1942) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920 рр.). – к. 2000. – с.33-34.
 26. Бочковський Ольгерд Іпполітович (1885-1933) // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920 рр.): Бібліографічний довідник. – К., 2000. – с.7.

 

ПИТАННЯ ДОЗАЛІКУ

 1. Витоки політичних ідей в Україні.
 2. Розвиток політичних поглядів у період Київської Русі.
 3. Пам’ятки русько-української письменності періоду Київської Русі і їх зміст.
 4. Давньоруські погляди на державну владу: колективні форми влади і одноосібна влада.
 5. Представницькі органи влади в період Київської Русі.
 6. Місце Галицько-Волинського князівства в розширенні традицій української державності.
 7. Генезис політичної думки в Україні в XVI-XVII сторіччях.
 8. Зміст літературної полеміки богословського характеру.
 9. Трактат “Апокрисис” Христофора Філалета.
 10. Іван Вишневський і його погляди.
 11. Політичні погляди С. Оріховського.
 12. Розвиток політичної думки в Києво-Могилянській академії.
 13. Ідеї і практика державності в козацько-гетьманівський період.
 14. Богдан Хмельницький і його реформи.
 15. Договір гетьмана Б. Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р.
 16. Основні ідеї державно-політичного устрою в Конституції П.Орлика.
 17. Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство, державу.
 18. Г.С. Сковорода і його теорія “сродності”.
 19. Основні політичні ідеї просвітителів Я. Козельського, С. Десницького, В. Каразіна.
 20. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні першої половини ХІХ ст.
 21. Історичні умови розвитку політичних поглядів в Україні першої половини ХІХ ст.
 22. Діяльність таємних товариств і їх роль в розвитку політичної думки в Україні.
 23. “Руська правда” і її зміст.
 24. Роль Харківського і Київського університетів в розвитку і розповсюдженні політичних ідей в Україні.
 25. Кирило-Мефодіївське товариство і його програма державно-політичної перебудови суспільства.
 26. М. Костомаров про майбутнє української державності.
 27. Т.Г. Шевченко про утвердження соціальної рівності і політичної свободи, громадянського самоврядування і справедливої законності.
 28. Значення Кирило-Мефодіївського товариства в політичному житті українського народу.
 29. Розвиток політичної думки в Україні в другій половині ХІХ ст.
 30. Політичні погляди В. Антоновича.
 31. М. Драгоманов і його політичні погляди на майбутнє України.
 32. Права і свободи людини в творчості М. Драгоманова.
 33. Проблема федерації в творчості М. Драгоманова.
 34. Принцип децентралізації. Роль місцевого самоуправління в творчості М. Драгоманова.
 35. Вплив ідей М. Драгоманова на сучасників і потомків.
 36. Політичні погляди І. Франко, Лесі Українки.
 37. Політичні погляди М. Грушевського.
 38. Розвиток української політичної думки в контексті державотворчого досвіду українства на початку ХХ ст.
 39. Розвиток української зарубіжної політичної думки.
 40. Суть народницького напрямку в становленні національної держави.
 41. Суть консервативного напрямку в становленні національної державності.
 42. Головні політичні ідеї національно-державницького напрямку.

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать